TRA CỨU TRƯỜNG NGHỀ

Mã nghề Tên gọi nghề
Bán hàng trong siêu thị
508601 An ninh và trật tự xã hội
5086 An ninh, quốc phòng
5032 Báo chí và thông tin
503201 Báo chí và truyền thông
50840105 Bảo đảm an toàn hàng hải
Ký hiệu Trích yếu Tải về
395/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Kế họach thông tin,tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
486/QĐ-LĐTBXH Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án thành phần Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
489/QĐ-BKHĐT Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về quản lý, giám sát các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt quan trọng
378/QĐ-UBND Về việc phê duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái